top of page
Terms & Conditions - Algemene voorwaarden
Refund & Cancellation Policy - Terugvorderings- & Annulatie Voorwaarden
VZW Dental Bootcamp

Art. 1 All performances and services of VZW Dental Bootcamp (hereafter abbreviated VZW DB) are exclusively governed by the following terms and conditions. These general terms and conditions take precedence over the terms and conditions of the registrant/participant without prior judicial intervention. Deviations from our general terms and conditions are only valid if they have been explicitly stipulated and written agreed. The possible legal invalidity of one or more of these general terms and conditions does not affect in any way the legal validity of the other provisions.

 

Art. 2 The performances and services of VZW DB are intended to provide information and training to the registrant/participant, including the organisation of training courses, hereinafter referred to as “seminar(s)." Registration by the registrant/participant must be done in electronic or written form. Registration by mobile/telephone will not be accepted. The agreement between VZW DB and the registrant/participant is only concluded upon written or electronic confirmation of the registration by VZW DB to the registrant/participant.

 

Art. 3 Unless otherwise stipulated on the invoice, all invoices are payable 14 days from the invoice date at the registered office of VZW DB. Any invoice not fully or partially paid on its due date will, without prior judicial intervention and without prior notice, yield a default interest of 12% per year, from the due date of the invoice until the day of full payment of it. In case of full or partial non- payment of the invoice on the due date, the invoice amount will, automatically and without notice, be increased by a flat-rate compensation of 15%, with a minimum of 125€.

 

Art. 4 A registered participant can always be replaced by a colleague. Changes to the registration data for a specific seminar are free of charge if requested in electronic or written form no later than 3 working days before the seminar. In case of later changes, an administration fee of 25€ will be charged. Changes do not affect the obligations of the original registrant/participant in case of problems with regard to the payment of the invoice.Cancellation of a registration must be requested in electronic or written form. Cancellations are accepted free of charge up to 6 weeks before the date of the seminar in question. In case of later cancellations, the full registration fee is due. If a cancellation is because of a COVID-19 infection, or high-risk contact, or because of mandatory travel restrictions, the registrant/participant should provide VZW DB with the following information:a doctors proof of the infection or high risk contact and a proof of travel restrictions by the country of departure and/or arrival or travel agency. In the case of proper documentation, a full refund will be possible. In case of no documentation, a change of date to the next available date will be proposed.

 

Art. 5 VZW DB will take all reasonable measures to allow the ordered seminars to take place. In case of force majeure VZW DB can cancel the seminars, change the content, date/dates and/or the location. Force majeure means all unforeseen circumstances as a result of which compliance with the agreement can no longer reasonably be expected. In case of force majeure, the registrant/ participant can cancel the seminar or choose to participate in a subsequent session of this canceled seminar. In case of cancellation, due to the aforementioned situations, any invoices paid by the registrant/participant will be refunded on request without interest or other compensation. VZW DB has the right to change the speaker(s) if VZW DB believes this is necessary for the implementation and/or quality of the seminar.

 

Art. 6 The responsibility that VZW DB may incur as a result of non-compliance with an obligation in the context of the agreement is covered by a ‘best efforts obligation’ and is determined as follows: -we are only responsible in case of serious and/or intentional error; -we cannot be held responsible in any way for any damage that could result from consulting or using the information offered at the seminar; -we cannot bear any responsibility for any damage that the registrant/ participant might suffer as a result of non-compliance with the agreement (such as for example financial and economic loss, loss of profit, increase in overheads, planning disruption, loss of clientele, damage to reputation or damage that the registrant/participant would suffer as a result of claims or claims from third parties); -if our responsibility is retained, we are only obliged to replace the seminar and, if this is not possible, to refund the registration fee. VZW DB is not responsible for any act performed by the registrant/participant during the seminar or accidents during the seminar.

 

Art. 7 Unless legal exceptions, the content and documentation of our seminar(s) may not, in whole or in part, be reproduced, translated, adapted or stored in any form or by any means, nor may the content and documentation of a seminar be, wholly or partly , communicated or passed on to the public in any form or by any means without the prior written consent of the beneficiary and the VZW DB.

 

Art. 8 The agreements are subject to Belgian law. All disputes that may arise between the parties about the validity, interpretation, implementation or invoicing of this agreement will exclusively fall under the competence of the county and district courts of the seat of VZW DB, whether the courts of Ghent.

 

Art.9 COVID-19 measures.
To ensure your and our safety, we have taken the following measures:a large location to ensure social spacing, COVID-proof coffee and lunch break, obligation to always wear a surgical mask, handgel will be available throughout the courses.

 

 

 

Art.1 Alle prestaties en diensten geleverd door de VZW Dental Bootcamp (hierna afgekort VZW DB) worden uitsluitend beheerd door de hiernavolgende algemene voorwaarden. Deze voorwaarden hebben zonder voorafgaandelijke rechtelijke tussenkomst voorrang op de voorwaarden van de inschrijver/deelnemer. Afwijkingen op onze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien ze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bedongen. De eventuele nietigheid van één of meerdere van onderhavige algemene voorwaarden doet in geen geval afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen.

 

Art. 2 De prestaties en diensten van de VZW DB strekken ertoe informatie en opleiding te verschaffen aan de inschrijver/deelnemer, inbegrepen de organisatie van opleidingen, hierna aangeduid als “seminarie(s)”. Elke inschrijving door de inschrijver/deelnemer dient electronisch of schriftelijk te gebeuren. Telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard. De overeenkomst tussen de VZW DB en de inschrijver/deelnemer komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de inschrijving door de VZW DB aan de inschrijver/deelnemer.

 

Art. 3 Al onze facturen zijn, behoudens schriftelijk andersluidend beding, betaalbaar binnen de 14 dagen vanaf de factuurdatum op de zetel van de VZW DB. Elke op haar vervaldag niet of niet volledig betaalde factuur zal ,zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest opbrengen van 12% per jaar. Alleen al door het feit van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning bovendien een schadevergoeding verschuldigd van 15%, met een minimum van 125€, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

 

Art. 4 Ingeschreven deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen. Wijziging van de inschrijvingsgegevens voor een specifiek seminarie gebeurt kosteloos indien dit uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan het seminarieschriftelijk of electronisch wordt aangevraagd. Bij latere wijzigingen zal een administratiekost van 25€ worden aangerekend. Wijzigingen doen geen afbreuk aan de verplichtingen van de oorspronkelijke inschrijver/deelnemer in geval er problemen ontstaan met betrekking tot de betaling van de factuur. Annulering van een inschrijving dient schriftelijk of electronisch te worden aangevraagd. Annuleringen worden kosteloos aanvaard tot zes weken voorafgaand aan de datum van het seminarie in kwestie. Bij latere annulering is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Indien de annulering het gevolg is van een COVID-19 infectie, of een hoog-risico contact met een besmette persoon, of verplichte reisbeperkingen dan zal de inschrijver/deelnemer de VZW DB de volgende informaties moeten verstrekken: een doktersattest m.b.t. de infectie of het hoog-risico contact en het bewijs van de verplichte reisbeperkingen door het land van herkomst of aankomst of door een attest van een reisagentschap. Ingeval van afdoend bewijs zal een terugstorting van het inschrijvingsgeld plaatsgrijpen. Indien geen afdoend bewijs wordt geleverd zal een wijziging van datum naar een volgend seminarie worden voorgesteld.

 

Art. 5 VZW DB zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde seminaries te laten plaatsvinden. In geval van overmacht kan de VZW DB de seminaries annuleren, de inhoud wijzigen en/of de datum of de plaats veranderen. Onder overmacht wordt verstaan alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst niet meer van de VZW DB kan worden gevergd. Ingeval van overmacht kan de inschrijver/deelnemer het seminarie annuleren of opteren voor een deelname aan een volgende sessie van dit geannuleerd of gewijzigd seminarie. In geval van annulering, omwille van hogervermelde situaties, worden eventueel door de inschrijver/deelnemer betaalde factuur, mits aanvraag, terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. VZW DB heeft het recht op de spreker(s) te wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering en/of de kwaliteit van het seminarie noodzakelijk is.

 

Art 6 De aansprakelijkheid die de VZW DB kan oplopen ingevolge de niet-nakoming van een verplichting, in de het kader van de door haar afgesloten overeenkomst, vloeit voort uit een ‘inspanningsverbintenis’ en is bepaald als volgt: -wij zijn enkel aansprakelijk ingeval van zware fout en/of opzet; -wij kunnen op geen enkele wijziging aansprakelijk worden gesteld voor elke schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of gebruiken van de informatie die op het seminarie wordt aangeboden; -wij kunnen eveneens geen enkele aansprakelijkheid dragen voor elke schade die de inschrijver/deelnemer zou lijden ingevolge de niet-nakoming van de overeenkomst (zoals bv. financieel en economisch verlies, winstderving, verhoging van de algemene kosten, storing van de planning, verlies van cliënteel , aantasting van de reputatie of schade die de inschrijver/deelnemer zou lijden ingevolge aanspraken of claims van derden); -indien onze aansprakelijkheid wordt weerhouden, zijn wij er enkel toe gehouden het seminarie te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, het inschrijvingsgeld terug te betalen. VZW DB is niet aansprakelijk voor enige daad gesteld door de inschrijver/deelnemer tijdens het seminarie of voor ongevallen gedurende het seminarie.

 

Art. 7 Behoudens de wettelijke uitzonderingen mag de inhoud en de documentatie van een seminarie niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud en de documentatie van een seminarie, geheel of gedeeltelijk, meegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende en de VZW DB.

 

Art. 8. De overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil dat tussen de partijen zou rijzen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze overeenkomst valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied waarin de VZW DB gevestigd is, hetzij de rechtbanken van het rechtsgebied Gent.

 

Art. 9 COVID-19 maatregelen.
Om uw en onze veiligheid te garanderen, hebben wij volgende maatregelen getroffen: een ruime locatie teneinde de veilige afstand te kunnen waarborgen, COVID-veilige koffie- en lunchbreak, de verplichting om een mondmasker te dragen en handgel zal gedurende de cursus ter beschikking staan.

bottom of page